آگهی های روزانه

درباره دنیا مال

آمار بازدید 5873


 • اول از همه به فکر سلامتی خودت باش
  First, your health first.
 • دوم، زمان را به درستی مدیریت کن
  Second, manage the time effectiviely.
 • سوم، در تجارت، در اندیشه این باش که هر دو طرف سود ببرند
  Third, think win win.
 • چهارم، از بحث و جدل بپرهیز، فقط کوشا باش و به دانایی عمل کن
  Fourth, do not argue, just work hard and wisdomly
 • به کره زمین، تنها جای مناسب برای بشر، عشق به ورز
  Fifth, love the Earth, the only place we have.
 • دکتر میر شهریار امامی
  Dr Mir Shahriar Emami
  (Job SaaS) بنیانگذار سامانه دنیامال: اولین پلتفرم سرویس ابری مشاغل
  Founder of donyamall e-commerce company, April, 2019
  فلوشیپ فوق دکترا و استادیار دانشگاه
  Post doctoral Fellowship and Professor(Assistant)

Visit us at: www.donyamall.com
Public email: donyamallco@gmail.com
Address: Kish island, Iran boulvard, Energy St., EX11, 1st Floor, Flat 2
POB: 7941747111
Iran